หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5

ข้อมูลผลงาน

  1,027      362     
 
Creative Commons License
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
คำอธิบาย :  หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 4
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   หลักกฎหมาย, บทความสั้นคดีปกครอง, คดีปกครอง, ตัวอย่างคดี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, กรณีศึกษา, กฎหมาย ระเบียบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.09 MB)