เผยโฉม รถโป๊ปโมบิล (Popemobile) 

ข้อมูลผลงาน

  10      5     
 
Creative Commons License
เผยโฉม รถโป๊ปโมบิล (Popemobile)  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เผยโฉม รถโป๊ปโมบิล (Popemobile) 
คำอธิบาย :  รถโป๊ปโมบิล (Popemobile) พระพาหนะที่จะนำ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไปตามเส้นทางเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะทักทายคริสตศาสนิกชนและชาวไทย ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ไตรสรณ์ ไตรบุญ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   รถโป๊ปโมบิล, รถPopemobile, Status Civitatis Vaticanae, รถพระที่นั่งประมุขคาทอลิก, รถพระที่นั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก, คาทอลิกในประเทศไทย, Popemobile, SCV, พระพาหนะ, พระเจ้า, popevisitthailand, นิสสัน นาวาร่า NP300, โป๊ปโมบิล, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, พระเยซู, นครรัฐวาติกัน, ยานพาหนะพระที่นั่งของพระสันตะปาปา, POPE FRANCIS, คริสตศาสนิกชน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ