การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)

ข้อมูลผลงาน

  90      101     
 
Creative Commons License
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)
คำอธิบาย :  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาท
ของผู้สอน ในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่พัฒนามาจากบทบาท
การสอน (teaching) ที่ผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้คำตอบ
ที่ถูกต้อง ใช้สื่อสารทางเดียว กำหนดทิศทางการเรียน กำหนดงาน
ให้ผู้เรียน กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์
การวัดประเมินผลการเรียนรู้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การกำหนดกิจกรรม, LCCL Books, การเรียนรู้ของผู้เรียน, การสื่อสาร, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, การโค้ช, มศว., พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การพัฒนาผู้เรียน, การกำหนดงาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.06 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง