การโค้ชเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Hands On และ Minds On

ข้อมูลผลงาน

  110      52     
 
Creative Commons License
การโค้ชเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Hands On และ Minds On is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การโค้ชเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Hands On และ Minds On
คำอธิบาย :  พื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Minds - On ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่าง
ยิ่งในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างฝังลึก โดยมุ่งหวังให้ผู้สอนใช้วิธีการโค้ช
ให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถผ่านการสร้าง
แรงบันดาลใจ การตั้งคำถามกระตุ้นการคิด การเสริมแรงทางบวก
การสร้างแรงจูงใจภายใน ตลอดจนการให้คำชี้แนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด การเรียนรู้การสร้างสรรค์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, การพัฒนาผู้เรียน, การกระตุ้นการคิด, มศว., การเสริมแรงทางบวก, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., LCCL Books, การสร้างแรงจูงใจ, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การโค้ช, การเรียนรู้ของผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (871.01 KB)