การออกแบบนวัตกรรมรายวิชาระดับอุดมศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  71      57     
 
Creative Commons License
การออกแบบนวัตกรรมรายวิชาระดับอุดมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การออกแบบนวัตกรรมรายวิชาระดับอุดมศึกษา
คำอธิบาย :  หลักการพื้นฐานของการออกแบบรายวิชาใหม่หรือการปรับปรุงรายวิชา คือ เราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้ชัดเจนเสียก่อนว่าผู้เรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้อะไรภายหลังที่เสร็จสิ้น การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาแล้ว เรียกว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ซึ่งเมื่อกำหนดได้แล้วจึงจะสามารถออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   LCCL Books, มศว., การพัฒนาผู้เรียน, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, การออกแบบเนื้อหาสาระ, การออกแบบรายวิชา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (891.22 KB)