VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง

ข้อมูลผลงาน

  176      31     
 
Creative Commons License
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, รุจี ลี้เจริญ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   vdo, การทาบกิ่ง, เกษตรกรรม, การขยายพันธุ์พืช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (407.82 MB)