การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word

ข้อมูลผลงาน

  1,051      179     
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word
คำอธิบาย :  โปรแกรมบริหารหาจัดการการอ้างอิง และบรรณานุกรมนั้นมีมากมายหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ ทั้งที่ต้องซื้อซอต์ฟแวร์มาใช้ หรือเลือกหาโปรแกรมฟรี ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน๊ตให้เลือกใช้งานก็มีอยู่พอสมควร ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์กลุ่มนี้สักเท่าไหร่ เพียงท่านศึกษาการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   บรรณานุกรมอัตโนมัติ, mendeley, Reference Manager, การอ้างอิง, บรรณานุกรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.21 MB)