6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"

ข้อมูลผลงาน

  1,148      414     
 
Creative Commons License
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"
คำอธิบาย :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" 1. แหล่งต้นเชื้อแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สู่คน ยังไม่ทราบชนิด 2. สาเหตุการระบาด อาจไม่ใช่ "งู" 3. เป็นแล้ว "หายได้" ไม่ตายทุกคน 4. ล้างมือด้วย "น้ำอุ่นหรือน้ำเปล่า" ไม่เพียงพอ 5. สั่งของออนไลน์จากจีน โอกาส "ติดเชื้อน้อย" 6. การพัฒนา "ยา/วัคซีน" มีหวัง ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
คำสำคัญ :   ไวรัสโคโรนา, ไบโอเทค, NSTDA, nCoV, BIOTEC, WuhanCoronavirus, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, coronavirus, สวทช, ไวรัสอู่ฮั่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ