การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่

1,745      538
 
Creative Commons License
การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ 1. ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนทุกภาคส่วนในความสำคัญและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและการคลังท้องถิ่นในประเทศ 3. ศึกษากลไกการแสดงความรับผิดชอบเชิงบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. สังเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่ต้องอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การกระจายอำนาจด้านการบริหาร, บทบาทหน้าที่พลเมือง, การกระจายอำนาจด้านการคลัง, การบริหารกิจการสาธารณะ, นโยบายสาธารณะ, การกระจายอำนาจ, การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น, การแสดงความรับผิดชอบเชิงบริหาร, การกระจายอำนาจด้านการเมือง, การบริการสาธารณะท้องถิ่น, การปกครองท้องถิ่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ลิลี่ โกศัยยานนท์, หควณ ชูเพ็ญ, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Textbooks
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ลิลี่ โกศัยยานนท์, หควณ ชูเพ็ญ, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2563). การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่, 10 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175882
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ลิลี่ โกศัยยานนท์, หควณ ชูเพ็ญ, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2563). "การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175882. (10 มีนาคม 2563)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ลิลี่ โกศัยยานนท์, หควณ ชูเพ็ญ, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. "การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่". 10 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175882.


รีวิว : การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว