ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก

ข้อมูลผลงาน

  2,003      1,548     
 
Creative Commons License
ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก
คำอธิบาย :  ไวรัสโคโรนา หนังสือสำหรับเด็ก ภาพประกอบโดย แอ็กเซล เชฟเฟลอร์ เขียนโดย เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน และ เนียโรเบิร์ตส์ แปลโดย โคลญ่า
ISBN (eBook) 978-616-93556-0-1
29 หน้า PDF format
ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สำหรับเด็ก เป็นหนังสือสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ว่าด้วยความรู้และคำแนะนำพื้นฐานเรื่องโรคโควิด-19

ชื่อหนังสือ ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก
ผู้เขียน เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน และ เนีย โรเบิร์ตส์
ผู้แปล โคลญ่า
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง เมษายน 2563
จํานวน 29 หน้า
ISBN (e-Book) 978-616-93556-0-1

ลิขสิทธิ์ผลงานที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบเงื่อนไข 4 ประเภท (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ท่านสามารถ ศึกษาสัญญาอนุญาติเพิ่มเติมไดที่ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ หรือเขียน จดหมายไปถึง PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA

ผู้จัดพิมพ์ สํานักพิมพ์ แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง
ในเครือของ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จํากัด
กองบรรณาธิการ สายพิณ กุลกนกววรณ ฮัมดานี
เชน สุวิกะปกรณ์กุล
สงวนศรี ตรีเทพประติมา
กองงานศิลปกรรม อุมาภรณ์ บุษบก
ที่ปรึกษา ปิ่นขวัญ ประดิษฐานนท์

Text copyright © Nosy Crow Ltd. 2020, Illustrations Copyright © Axel Scheffler 2020. This translation of Coronavirus: A Guide for Children is published by arrangement with Nosy Crow © Limited.

ลิขสิทธิ์ภาษาไทยเป็นของแกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ในเครือของ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จํากัด
โวรัสโคโรนา หนังสือความรูปสําหรับเด็ก เป็นงานจัดพิมพ์ร่วมกันระหว่างสํานักพิมพ์โนซีโครว์ ประเทศอังกฤษ และสํานักพิมพ์แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ประเทศไทย

The Thai-language edition of Coronavirus: A Book for Children is a joint publication between Nosy Crow, United Kingdom and Gallery Publishing Thailand.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เชน สุวิกะปกรณ์กุล
คำสำคัญ :   โรคติดต่อ, โรคโควิด-19, สุขภาพ, ไวรัสโคโรนา
URL :   https://qrco.de/coronavirus-thai
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.28 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (12.52 MB)