แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1

ข้อมูลผลงาน

  18      25     
 
Creative Commons License
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1
คำอธิบาย :  ทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1
เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 จำนวน ทั้งหมด 20 ชุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   คิดเลขเร็ว, การบวกเลข, บวกเลข, ทักษะการบวกเลข
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ