เตรียมผู้เรียนไปสู่ยุค AI

ข้อมูลผลงาน

  39      23     
 
Creative Commons License
เตรียมผู้เรียนไปสู่ยุค AI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เตรียมผู้เรียนไปสู่ยุค AI
คำอธิบาย :  AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถหลายประการ เช่น
1. AI สามารถประมวลข้อมูลจาก Big data และนำมาพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ
2. AI สามารถช่วยการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในการทำงานและแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง
3. AI applications เข้ามามีบทบาทด้านการคมนาคม และการขนส่ง (Logistic)
4. AI ตอบโจทย์ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. AI ช่วยเพิ่มความปลอดภัยดิจิทัล (Digital security)
6. AI ช่วยยกระดับการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
7. AI ช่วยให้เรื่องการเงินและการลงทุนมีความเสี่ยงลดลง
8. AI ช่วยให้การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital content) ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   LCCL Books, เกษตรกรรม, AI, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัล, การลงทุน, การเงิน, ความปลอดภัยดิจิทัล, ประมวลข้อมูล, คมนาคม, เพิ่มผลผลิต, การพัฒนาผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน