ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ข้อมูลผลงาน

  23,650      41,584     
 
Creative Commons License
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
คำอธิบาย :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน, สพฐ., ภาษาต่างประเทศ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ