ลูกโป่ง

ข้อมูลผลงาน

  195      180     
 
Creative Commons License
ลูกโป่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลูกโป่ง
คำอธิบาย :  รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอนที่ 012 เรื่อง ลูกโป่ง : เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้สู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), บี.กริม กรุ๊ป, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
คำสำคัญ :   ปฐมวัย, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, อพวช., NSM, การทดลองวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, science experiment
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (119.96 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง