เก้าอี้สตูล

ข้อมูลผลงาน

  20      10     
 
Creative Commons License
เก้าอี้สตูล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เก้าอี้สตูล
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วนิดา ศรีทองคำ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ :   สตูลกลม, เก้าอี้สตูลยางพารา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เก้าอี้, ห้องสมุด, ห้องสมุด Eco-Library, เก้าอี้สตูล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.76 MB)