เก้าอี้สตูล

ข้อมูลผลงาน

  18      9     
 
Creative Commons License
เก้าอี้สตูล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เก้าอี้สตูล
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วนิดา ศรีทองคำ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ :   สตูลกลม, ห้องสมุด Eco-Library, ห้องสมุด, เก้าอี้สตูล, เก้าอี้, เก้าอี้สตูลยางพารา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.85 MB)