กระเบื้องโมเสค

ข้อมูลผลงาน

  18      10     
 
Creative Commons License
กระเบื้องโมเสค is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระเบื้องโมเสค
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วนิดา ศรีทองคำ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ :   กระเบื้องโมเสค, โมเสคแก้ว, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ห้องสมุด Eco-Library, ห้องสมุด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (10.14 MB)