พื้นที่นั่งอ่าน ห้อง Eco-Library

ข้อมูลผลงาน

  24      10     
 
Creative Commons License
พื้นที่นั่งอ่าน ห้อง Eco-Library is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พื้นที่นั่งอ่าน ห้อง Eco-Library
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วนิดา ศรีทองคำ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ :   พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัย, ห้องสมุด, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พื้นที่นั่งอ่าน, พื้นที่นั่งอ่าน ห้อง Eco-Library, ห้องสมุด Eco-Library, พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.48 MB)