Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : แมวมงคลของไทย

ข้อมูลผลงาน

  80      42     
 
Creative Commons License
Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : แมวมงคลของไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : แมวมงคลของไทย
คำอธิบาย :  แมวเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์มายาวนาน การเลี้ยงแมวในไทยมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว แต่พบมีบันทึกเป็นหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฎตำราดูลักษณะแมว ซึ่งว่าด้วยลักษณะแมวไทย ทั้ง 23 สายพันธุ์ มีแมวมงคล 17 สายพันธุ์และแมวให้โทษ 6 สายพันธุ์ ข้อความจากบอร์ดนิทรรศการในงาน Night at the Museum ครั้งที่ 10 รวมพลคนหลงแมว ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   แมว, แมวมงคล, มิวเซียมสยาม, วัฒนธรรม, เกร็ดความรู้, ตำราดูลักษณะแมว, อินโฟกราฟฟิค, แมวไทย, ความเชื่อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ