รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษามลายู"

656      293
 
Creative Commons License
รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษามลายู"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการใช้ภาษามลายูได้อย่างถูกต้อง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คำพื้นฐาน, ภาษามลายู, รายงานการวิจัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2564). รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษามลายู\\\", 19 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222461
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2564). "รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษามลายู\\\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222461. (19 มีนาคม 2564)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษามลายู\\\"". 19 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222461.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษามลายู"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว