ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)

82,292      56,098
 
Creative Commons License
ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไปฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : DIP, TH Niramit AS, font, SIPA, นิรมิตร, ฟอนต์, แบบอักษร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทีม อักษราเมธี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, บวร จรดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/
URL :
:
ทีม อักษราเมธี, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, บวร จรดล. (2559). ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร), 29 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/22358
ทีม อักษราเมธี, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, บวร จรดล. (2559). "ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/22358. (29 เมษายน 2559)
ทีม อักษราเมธี, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, บวร จรดล. "ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)". 29 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/22358.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว