การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง

ข้อมูลผลงาน

  269      215     
 
Creative Commons License
การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), ชัยวุฒิ กมลพิลาส, ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
คำสำคัญ :   ฟลาวมันสำปะหลัง, กลูเตน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (600.66 KB)