หน้าปกคู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ข้อมูลผลงาน

  264      198     
 
Creative Commons License
หน้าปกคู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หน้าปกคู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
คำอธิบาย :  หน้าปกคู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การเตรียมสื่อดิจิทัล, Book Cover, สื่อดิจิทัล, Digital Media, คู่มือ, หน้าปกหนังสือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ