สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง

ข้อมูลผลงาน

  454      356     
 
Creative Commons License
สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง
คำอธิบาย :  สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง ตั้งอยู่ที่ไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1ใน4ของโลก ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   วัตถุโบราณจีน, ศิลปวัตถุ, ประเทศไต้หวัน, สิ่งของจัดแสดง, พิพิธภัณฑ์กู้กง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (99.87 KB)