บทสวดมนต์ คำสอน คำแปล

ข้อมูลผลงาน

  219      221     
 
Creative Commons License
บทสวดมนต์ คำสอน คำแปล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทสวดมนต์ คำสอน คำแปล
คำอธิบาย :  การสวดมนต์ เป็นกิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับชาวพุทธศาสนิกชน เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน nเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และปฏิบัติตาม หลักคำสอนในระดับที่สูงขึ้นไป อย่างไรก็ดี การสวดมนต์มีอานิสงส์และคุณประโยชน์มากnและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจิตทำให้จิตใจเกิดความสงบ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกี่ยวพันกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พระโสภณคณาภรณ์
คำสำคัญ :   คำแปลลคำสอน, บทสวดมนต์, ศาสนา, พุทธศาสนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย