สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

1,766      3,912
 
Creative Commons License
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ความเป็นมา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเติบโตควบคู่มากับการพัฒนางานและการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ซึ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่คำนึงถึงสุขภาวะในทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการจัดระบบดูแลสุขภาพและยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไกการให้บริการทางสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นับว่างานสาธารณสุขมูลฐานเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้ลงนามเริ่มโครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขแห่งอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2529 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้ปรับสถานภาพของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน เป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รับผิดชอบภารกิจเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนได้ร่วมมือกรมวิเทศสหการ (สำนักงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA)) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในการเปิดหลักสูตรการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต หรือ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ในปัจจุบันนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำของประเทศในอนาคต พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ปรับสถานภาพจาก “ศูนย์” มาเป็น “สถาบัน” พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ “สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน” เป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, ASEAN, Mahidol University, มหาวิทยาลัยมหิดล, ASEAN Institute for Health Development, Public Health
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, พิชย ณ สงขลา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.โท
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/en/
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, พิชย ณ สงขลา. (2560). สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 31 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68972
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, พิชย ณ สงขลา. (2560). "สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68972. (31 สิงหาคม 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, พิชย ณ สงขลา. "สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน". 31 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68972.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว