ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,920
  9,698

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
ชื่อเรื่อง :  ลายไทยบนเสาแปดเหลี่ยมในศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำอธิบาย :  ศาลาการเปรียญเป็นศาลาขนาดใหญ่ มีเสาแปดเหลี่ยม เขียนลายรดน้ำ เหมือนกันเป็นคู่ๆ ทุกคู่ลายไม่ซ้ำกัน วิจิตรบรรจงเป็นศิลปะแบบไทยโบราณที่งดงามหาดูได้ยาก
คำสำคัญ :   ศาลาการเปรียญ, ลายไทย, จิตรกรรม, ัวัดใหญ่สุวรรณาราม, จังหวัดเพชรบุรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรัสวดี ดิษฐสกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล