นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP

ข้อมูลผลงาน

  560      3,951     
 
Creative Commons License
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP
คำอธิบาย :  งานมหกรรมหมู่บ้านศีล๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ และโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ OTOP ระดับประเทศ จัดที่ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ 16-20 กันยายน 2560
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   นิทรรศการ, จังหวัดตรัง, ัวัฒนธรรมท้องถิ่น, เทริดมโนราห์, OTOP จังหวัดตรัง, หนังตะลุง, วิธีร้อยลูกปัด, ทำบุญสารทเดือนสิบ, ปี่มโนราห์, หมู่บ้านรักษาศีล๕, คำขวัญจังหวัดตรัง, มโนราห์
URL :   https://youtu.be/yy8NNS_nDXI
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ