VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก

ข้อมูลผลงาน

  1,473      491     
 
Creative Commons License
VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มาลี แววเพ็ชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ทิพรัตน์ คงแสงทอง, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สาวิตรี แตงนิ่ม, ธนิศา คงการุณ, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, สันติ สวนศรี, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา
คำสำคัญ :   ขนมไทย, อ่างทอง, เกสรลำเจียก, วิเศษชัยชาญ, ดอกลำเจียก, ขนมเกสรลำเจียก, ต้นไม้, ลำเจียก, ต้นลำเจียก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (407.02 MB)