ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย

ข้อมูลผลงาน

  9,362      6,995     
 
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย
คำอธิบาย :  ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทยโดยเด็กหญิงสุพรรษา วันนา
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร จ.ก าแพงเพชร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เด็กหญิงสุพรรษา วันนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ :   กิจกรรมวาดภาพ, กำแพงเพชร, การวาดภาพ, ตัวละครในวรรณคดีไทย, ศิลป, ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (145.62 KB)