ลีลาวดี

ข้อมูลผลงาน

  284      631     
 
Creative Commons License
ลีลาวดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลีลาวดี
คำอธิบาย :  ลีลาวดี เป็นดอกไม้มีกลิ่นหอม มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น จำปา จำปาลาว จำปาขอม เดิมเรียกว่า ลั่นทม หรือ ระทม ดูไม่เป็นมงคล จืงเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดี ดอกลั่นทมยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาว โดยเรียกว่า "ดอกจำปา" และพบได้มากบริเวณทางขึ้นพระธาตุที่เมืองหลวงพระบาง สำหรับในประเทศไทยนั้นมักพบต้นลั่นทมตามธรรมชาติทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   ลีลาวดี, ลั่นทม, จำปาลาว, จำปาขอม, ดอกไม้, จำปา
URL :   https://th.wikipedia.org/wiki/ลั่นทม
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.00 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.02 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.02 MB)