คอรัส

ข้อมูลผลงาน

  614      424     
 
Creative Commons License
คอรัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คอรัส
คำอธิบาย :  บทความนี้ แสดงความเคลื่อนไหวของวงการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทย และนำเสนอแนวทางเบื้องต้นที่ประสบความสำเร็จในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวงการขับร้องประสานเสียง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   Choir, The Bangkok Voices, เมธัส ธรรมลงกรต, ดนตรี, คอรัส, กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์, สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, Chorus, Thailand Choral Association, ขับร้องประสานเสียง
URL :   www.maytasmusicstudio.com
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, กรณีศึกษา, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.96 MB)