สถิติวิจัยเพื่อการทำงานด้วย OpenOffice.org Calc

ข้อมูลผลงาน

  365      439     
 
Creative Commons License
สถิติวิจัยเพื่อการทำงานด้วย OpenOffice.org Calc is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สถิติวิจัยเพื่อการทำงานด้วย OpenOffice.org Calc
คำอธิบาย :  เอกสารแนะนำการประมวลผลด้วยสถิติเบื้องต้นด้วย OpenOffice.org Calc
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สถิติวิจัย, สถิติ, Statistics, OpenOffice.org Calc, วิจัย, Spreadsheet
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (401.36 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง