คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

ข้อมูลผลงาน

  264      638     
 
Creative Commons License
คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
คำอธิบาย :  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คำสำคัญ :   คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, OBEC Library, Library System, ระบบห้องสมุด สพฐ., Automated Library
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Software, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (14.02 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (130.57 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง