การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer

ข้อมูลผลงาน

  1,009      367     
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer
คำอธิบาย :  เอกสารคู่มือแนะนำการบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   Bibliography, รายการอ้างอิง, OpenOffice.org, บรรณานุกรม, Writer, Citation, Reference, Zotero, การอ้างอิง, โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.08 MB)