คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH

ข้อมูลผลงาน

  501      482     
 
Creative Commons License
คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH
คำอธิบาย :  เอกสารแนะนำการพัฒนาคลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การเก็บเกี่ยวข้อมูล, Harvester, บรรณานุกรม, OAI-PMH, Digital Collection, Open Technology, OAI, Open Source Software
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (666.73 KB)