ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

ข้อมูลผลงาน

  644      3,552     
 
Creative Commons License
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib
คำอธิบาย :  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ILS, Library System, Open Source Software, Automated Library System, ระบบห้องสมุด, Integrated Library System, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ