หนังสือหิน ดิน อิฐ ฟื้นชีวิตสู่พิพิธภัณฑ์

ข้อมูลผลงาน

  613      455     
 
Creative Commons License
หนังสือหิน ดิน อิฐ ฟื้นชีวิตสู่พิพิธภัณฑ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือหิน ดิน อิฐ ฟื้นชีวิตสู่พิพิธภัณฑ์
คำอธิบาย :  หนังสือหิน ดิน อิฐ ฟื้นชีวิตสู่พิพิธภัณฑ์ รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของพื้นที่ก่อนจะจัดตั้งเป็นมิวเซียมสยาม รวมถึงการออกแบบนิทรรศการเรียงความประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   มิวเซียมสยาม, หนังสือประวัติของมิวเซียมสยาม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (135.30 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (19.13 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง