การจัดแต่งมุมหนังสือ

ข้อมูลผลงาน

  1,495      1,227     
 
Creative Commons License
การจัดแต่งมุมหนังสือ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การจัดแต่งมุมหนังสือ
คำอธิบาย :  การจัดแต่งมุมหนังสือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   การออกแบบตกแต่ง, มุมหนังสือ, หอสมุด, การบริการสารสนเทศ, ห้องสมุด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.08 MB)