กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  53,252
  4,332

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
254
ผู้เข้าชม
225,012
ดาวน์โหลด
447,276
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบงานสระอา 53,252
บัตรคำตรงข้าม สระใ- 12,070
ใบงานสระ เ-าะ 10,367
ใบงาน สระเ-ีย 8,557
ใบงานคำควบกล้ำ 7,046

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. 2530 17 กันยายน 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529 17 กันยายน 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. 2530 17 กันยายน 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40 16 กันยายน 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40 16 กันยายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำสระ เ-ะ 1,528 65,214
2 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระเ-อ 5,141 58,002
3 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระโ-ะ 1,212 44,391
4 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระ -ัว 499 33,564
5 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระเ-ือ 1,217 26,693
6 แบบฝึกหัดอ่านแจกลูกสะกดคำ สระ -ะ 832 23,590
7 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระ-อ 1,195 20,980
8 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระเ-ีย 744 20,422
9 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคคำ 467 16,836
10 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระ แ-ะ 636 13,848