กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  61,082
  4,663

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่21 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.49 293 281
2 รู้จักวรรณยุกต์ 295 183
3 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2554 296 263
4 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.48 299 296
5 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.49 302 294
6 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.50 302 220
7 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.43 303 223
8 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2556 303 236
9 คู่มือคุณครูวรรณยุกต์ 304 310
10 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2555 305 242