Omeka Portable สื่อการเรียนรู้การพัฒนาระบบนาเสนอผลงานผ่านเว็บ

ข้อมูลผลงาน

  370      658     
 
Creative Commons License
Omeka Portable สื่อการเรียนรู้การพัฒนาระบบนาเสนอผลงานผ่านเว็บ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Omeka Portable สื่อการเรียนรู้การพัฒนาระบบนาเสนอผลงานผ่านเว็บ
คำอธิบาย :  Omeka Portable สื่อการเรียนรู้การพัฒนาระบบนาเสนอผลงานผ่านเว็บ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ขันธ์ศิริ อาทร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   Omeka, Digital Collection, Open Source Software, Digital Archive, สื่อนำเสนอออนไลน์, Exhibition, Museum, คลังเอกสารดิจิทัล, Dublin Core Metadata, Metadata
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (749.97 KB)