คลังเอกสารดิจิทัลด้วย Omeka

ข้อมูลผลงาน

  403      1,088     
 
Creative Commons License
คลังเอกสารดิจิทัลด้วย Omeka is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คลังเอกสารดิจิทัลด้วย Omeka
คำอธิบาย :  คลังเอกสารดิจิทัลด้วย Omeka
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ขันธ์ศิริ อาทร
คำสำคัญ :   Digital Archive, Metadata, Open Source Software, Digital Collection, คลังเอกสารดิจิทัล, ระบบสื่อนำเสนออนไลน์, Omeka, Museum, Exhibition, Dublin Core Metadata
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, Mobile App, Unit of Study, Full Course, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.19 MB)