ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ)

4,983      1,233
 
Creative Commons License
ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) 8 ตัวชี้วัดใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล World Economic Forum ได้ให้ความสำคัญถึงคุณลักษณะและทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิทัล หรือ "ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ)" ที่จำเป็นสำหรับเด็กและพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับที่ 1 การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ระดับที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล (Digital Creativity) ระดับที่ 3 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneurship)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Digital Intelligence, DQ, ความฉลาดทางดิจิทัล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ), 10 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104694
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). "ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104694. (10 กันยายน 2561)
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฐิติมา ธรรมบำรุง. "ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ)". 10 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104694.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว