ครูใหญ่ใจดี

ข้อมูลผลงาน

  109      127     
 
Creative Commons License
ครูใหญ่ใจดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูใหญ่ใจดี
คำอธิบาย :  ครูใหญ่ใจดี
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ผู้วางรากฐานวัฒนธรรมสาธิตจุฬาฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   อุบล เรียงสุวรรณ, ศ., คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล
คำสำคัญ :   ชีวประวัติ, การศึกษา, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักเรียน, เรื่องเล่า, ครูใหญ่, ครู, 100 ปี, โรงเรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ