บทบาทผู้สอนในการเรียนรู้ยุค AI

ข้อมูลผลงาน

  36      28     
 
Creative Commons License
บทบาทผู้สอนในการเรียนรู้ยุค AI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทบาทผู้สอนในการเรียนรู้ยุค AI
คำอธิบาย :  วิวัฒนาการความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
มีความก้าวหน้ารวดเร็วอย่างมาก จนทุกวันนี้ AI สามารถเรียนรู้เองได้
โดยใช้ Big data ที่ AI หลายๆ ตัว สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งกันและกัน ยิ่งทำให้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   AI, สร้างสรรค์นวัตกรรม, LCCL Books, Interactive Learning, ชี้แนะการรู้คิด, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., การพัฒนาผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน