รัตนราชินีศรีประเทศ

ข้อมูลผลงาน

  519      3,812     
 
Creative Commons License
รัตนราชินีศรีประเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รัตนราชินีศรีประเทศ
คำอธิบาย :  หนังสือพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พระราชกรณียกิจด้านความมั่นคง, พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์, พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม, พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา, นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ, พระราชกรณียกิจแทนพระองค์, พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา, พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ