คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง

ข้อมูลผลงาน

  7,106      2,839     
 
Creative Commons License
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ เน้นแนะนำการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานที่คุ้นเคย ทั้ง Microsoft Office, LibreOffice/OpenOffice และการเตรียมภาพ เอกสารเว็บ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   คู่มือ, แนวปฏิบัติ, Code of Conduct, คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, เอกสารเผยแพร่, Guideline, สื่อดิจิทัล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ