น้ำมัน - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ข้อมูลผลงาน

  14      11     
 
Creative Commons License
น้ำมัน - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  น้ำมัน - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, บี.กริม กรุ๊ป
คำสำคัญ :   SDGs, littlescientistshouse, การทดลองวิทยาศาสตร์, science experiment, ปฐมวัย, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, วิทยาศาสตร์, การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, NSM
URL :   http://www.littlescientistshouse.com/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip