สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,370
  918

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไก่ป่า
คำอธิบาย :  Red Juglefowl หรือ ไก่ป่า
คำสำคัญ :   Red Junglefowl, ไก่ป่า, ไก่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล